ร่วมงานกับเรา

รับสมัครผู้เข้าร่วมงานที่รักความเจริญก้าวหน้า ในสายงานธุรกิจสี

บริษัท ยู.อาร์. เคมีคอล จำกัด เป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่ายสีทาอาคาร สีสเปรย์ สีอุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ์สำหรับงานไม้ กาว และเคมีภัณฑ์สำหรับงานก่อสร้างและซ่อมแซม มีศูนย์กระจายสินค้าอยู่ทั่วทุกภาคในประเทศไทย ได้แก่ เชียงใหม่ พิษณุโลก นครราชสีมา นครศรีธรรมราช ร้อยเอ็ด อุดรธานี และอุบลราชธานี

ต้องการรับสมัคร ผู้ร่วมงานที่มีใจรักงาน มีความมุ่งมั่นตั้งใจ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีในการทำงาน เข้าร่วมงานกับทางบริษัทฯ เพื่อร่วมกันสร้างความเติบโตและความก้าวหน้าไปพร้อมกัน ทั้งนี้ทางบริษัทฯ ยึดหลักธรรมมาภิบาลในการดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานที่เป็นธรรมกับพนักงานทุกระดับของการทำงานร่วมกัน ภายใต้กรอบ ระเบียบของกฏหมายอย่างเคร่งครัด มีหลักการบริหาร การจัดการ และการประเมินผลการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง และยุติธรรม

 • สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ต่างๆ

  บริษัทฯ มีความตระหนัก และเล็งเห็นถึงความสำคัญเป็นอันดับแรก
  เพื่อสร้างแรงจูงใจ และทุ่มเทในการทำงาน บริษัทฯ จัดสวัสดิการ
  ไว้ดังนี้

 • โบนัสประจำปี
 • ค่าครองชีพ
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • เบี้ยขยันแบบขั้นบันได
 • การปรับค่าจ้างประจำปี
 • เครื่องแบบพนักงานประจำปี
 • เงินกองทุนเพื่อช่วยเหลือการศึกษาบุตรพนักงาน
  และพนักงานจบการศึกษา
 • เงินสวัสดิการเพื่อช่วยงาน กรณี บิดา/มารดา – สามี/ภรรยา
  พนักงาน เสียชีวิต
 • การฝึกอบรม การดูงาน และการพัฒนาทักษะการทำงาน
  ทั้งภายใน และภายนอกบริษัทฯ
 • งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี
 • การรักษาพยาบาล หรือส่วนเกินจากประกันสังคมกำหนด
 • หอพักสวัสดิการ / ร้านค้าสวัสดิการ
 • เงินขวัญถุงกรณีพนักงานแต่งงาน
 • เงินช่วยเหลือกรณีพนักงานอุปสมบท
 • กระเช้าของขวัญสำหรับพนักงานกำเนิดบุตร