2561

จัดตั้งศูนย์กระจายสินค้า ณ จังหวัดอุบลราชธานี ประเทศไทย

2558

จัดตั้งศูนย์กระจายสินค้า ณ จังหวัดอุดรธานี ประเทศไทย

2557

เปิดโรงงานใหม่ ณ เขตเศรษฐกิจพิเศษสะหวัน-เซโน
แขวงสะหวันนะเขต ประเทศลาว ภายใต้ชื่อ
"URAI PAINT LAO CO.,LTD."

2556

จัดตั้งศูนย์กระจายสินค้า ณ จังหวัดร้อยเอ็ด ประเทศไทย

2555

บริษัทได้รับการรับรองว่าเป็นอุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 2
ปฏิบัติการสีเขียว (Green Activity) จากกระทรวงอุตสาหกรรม

2550

ขยายธุรกิจสู่เมืองปากเซ แขวงจำปาศักดิ์ ประเทศลาว

2546

จัดตั้งศูนย์กระจายสินค้า ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช
ประเทศไทย

2542

ขยายธุรกิจสู่นครหลวงเวียงจันทน์ สปป.ลาว

2541

ส่งสินค้าไปจำหน่าย ณ กรุงย่างกุ้ง ประเทศเมียนมาร์
โดยผ่านตัวแทนจำหน่ายชาวเมียนมาร์ และจัดตั้ง
ศูนย์กระจายสินค้า ณ จังหวัดนครราชสีมา ประเทศไทย

2540

ขยายธุรกิจสู่กรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม และในปีเดียวกัน
ได้จัดตั้งศูนย์กระจายสินค้า ณ จังหวัดพิษณุโลก ประเทศไทย

2539

ขยายธุรกิจสู่นครโฮจิมินต์ ซิตี้ ประเทศเวียดนาม

2538

เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการจัดส่งสินค้าให้แก่ลูกค้า
บริษัทได้ริเริ่มให้มีการจัดตั้งศูนย์กระจายสินค้าขึ้น
โดยในปีนี้ได้เริ่มก่อตั้งศูนย์กระจายสินค้าที่จังหวัดเชียงใหม่
เป็นที่แรก

2537

บริษัทเริ่มมีการส่งสินค้าไปจำหน่ายยังประเทศกัมพูชา
โดยผ่านตัวแทนจำหน่ายชาวกัมพูชา ซึ่งถือเป็น
การประกาศตัวสู่เวทีการค้าในระดับภูมิภาคอาเซียน
เป็นครั้งแรก

2532

บริษัททำการขยายพื้นที่และก่อสร้างโรงงานใหม่
และได้ก่อตั้งบริษัทในเครือธุรกิจขึ้นเพิ่มเติม
ชื่อ “บริษัท ยู.อาร์. เคมีคอล จำกัด” เพื่อรองรับ
การเจริญเติบโตของธุรกิจต่อไป

2526

ห้างอุไรพาณิชย์ได้จดทะเบียนเป็นบริษัทจำกัด
ในนาม “บริษัท อุไรพาณิชย์ จำกัด” ซึ่งมีลักษณะ
เป็นกิจการอุตสาหกรรมขนาดเล็ก

2519

เปลี่ยนชื่อจากร้านอุไร เป็น "ห้างอุไรพาณิชย์"
และดำเนินกิจการเรื่อยมาโดยมีการพัฒนาและ
ปรับปรุงผลิตภัณฑ์สินค้าและบริการอย่างต่อเนื่อง

2513

ร้านขายวัสดุก่อสร้างเล็กๆ แห่งหนึ่งเปิดตัว
ขึ้นในชื่อของ "ร้านอุไร"

2561

จัดตั้งศูนย์กระจายสินค้า ณ จังหวัดอุบลราชธานี ประเทศไทย

2558

จัดตั้งศูนย์กระจายสินค้า ณ จังหวัดอุดรธานี ประเทศไทย

2557

เปิดโรงงานใหม่ ณ เขตเศรษฐกิจพิเศษสะหวัน-เซโน แขวงสะหวันนะเขต ประเทศลาว ภายใต้ชื่อ "URAI PAINT LAO CO.,LTD."

2556

จัดตั้งศูนย์กระจายสินค้า ณ จังหวัดร้อยเอ็ด ประเทศไทย

2555

บริษัทได้รับการรับรองว่าเป็นอุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 2 ปฏิบัติการสีเขียว (Green Activity) จากกระทรวงอุตสาหกรรม

2550

ขยายธุรกิจสู่เมืองปากเซ แขวงจำปาศักดิ์ ประเทศลาว

2546

จัดตั้งศูนย์กระจายสินค้า ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช ประเทศไทย

2542

ขยายธุรกิจสู่นครหลวงเวียงจันทน์ สปป.ลาว

2541

ส่งสินค้าไปจำหน่าย ณ กรุงย่างกุ้ง ประเทศเมียนมาร์ โดยผ่านตัวแทนจำหน่ายชาวเมียนมาร์ และจัดตั้งศูนย์กระจายสินค้า ณ จังหวัดนครราชสีมา ประเทศไทย

2540

ขยายธุรกิจสู่กรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม และในปีเดียวกัน ได้จัดตั้งศูนย์กระจายสินค้า ณ จังหวัดพิษณุโลก ประเทศไทย

2539

ขยายธุรกิจสู่นครโฮจิมินต์ ซิตี้ ประเทศเวียดนาม

2538

เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการจัดส่ง สินค้าให้แก่ลูกค้า บริษัท ได้ริเริ่มให้มีการ จัดตั้งศูนย์กระจายสินค้าขึ้นโดยในปีนี้ได้ เริ่มก่อตั้ง ศูนย์กระจายสินค้าที่จังหวัด เชียงใหม่ เป็นที่แรก

2537

บริษัทเริ่มมีการส่งสินค้าไปจำหน่ายยังประเทศกัมพูชา โดยผ่านตัวแทนจำหน่ายชาวกัมพูชา ซึ่งถือเป็นการประกาศตัวสู่เวทีการค้าในระดับภูมิภาคอาเซียนเป็นครั้งแรก

2532

บริษัททำการขยายพื้นที่และก่อสร้างโรงงานใหม่ และได้ก่อตั้งบริษัทในเครือธุรกิจขึ้นเพิ่มเติม ชื่อ “บริษัท ยู.อาร์. เคมีคอล จำกัด” เพื่อรองรับการเจริญเติบโตของธุรกิจต่อไป

2526

ห้างอุไรพาณิชย์ได้จดทะเบียนเป็นบริษัทจำกัด ในนาม “บริษัท อุไรพาณิชย์ จำกัด” ซึ่งมีลักษณะเป็นกิจการอุตสาหกรรมขนาดเล็ก

2519

เปลี่ยนชื่อจากร้านอุไร เป็น "ห้างอุไรพาณิชย์" และ ดำเนินกิจการเรื่อยมาโดยมีการพัฒนาและ ปรับปรุงผลิตภัณฑ์สินค้าและบริการอย่าง ต่อเนื่อง

2513

ร้านขายวัสดุก่อสร้างเล็กๆ แห่งหนึ่งเปิดตัว ขึ้นในชื่อของ "ร้านอุไร"